Obchodní podmínky

www.czechdoglove.cz

Totožnost a kontaktní údaje poskytovatele: 
Veronika Ševčíková, Na Vyhlídce 653, 679 02, Rájec-Jestřebí, IČO 07027087, www.czechdoglove.cz
telefon: 731111665, e-mail: vs@czechdoglove.cz
Obchodní podmínky slouží pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.czechdoglove.cz/e-shop.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) poskytovatele Veroniky Ševčíkové, se sídlem Na Vyhlídce 653, 679 02 Rájec-Jestřebí, identifikační číslo: 07027087, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Blansko (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.czechdoglove.cz/e-shop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Definice pojmů

2.1. E-shop na webu www.czechdoglove.cz je webové rozhraní, určené k nákupu dárkových poukazů kupujícím, provozován prodávajícím Veronikou Ševčíkovou.

2.2. Kupující, který uskutečnil objednávku na nákup dárkového poukazu prostřednictvím webu czechdoglove.cz, je oprávněn dárkový poukaz v plném rozsahu uplatnit u Prodávajícího.

2.3. Dárkový poukaz je forma ceniny s určitou monetární hodnotou, kterou lze využít k úhradě služeb.

2.4. Kupující bere na vědomí, že e-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele webu.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.2. Potvrzením a odesláním objednávky Kupující souhlasí s podmínkami Prodávajícího, uvedenými u nabídky na portále www.czechdoglove.cz, jež se vztahuje na konkrétní objednávku.

3.3. Prodávající vystaví Kupujícímu dárkový poukaz dle Kupujícího objednávky a zašle v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mailovou adresu Kupujícího, a to po zaplacení plné částky za dárkový poukaz včetně úhrady všech případných bankovních poplatků na bankovní účet Prodávajícího, číslo účtu: 2401423492/2010 s variabilním symbolem shodným s číslem objednávky.

3.4. Fakturu za prodej dárkového poukazu přes web www.czechdoglove.cz vystavuje Kupujícímu Prodávající.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má právo bez udání důvodu vrátit Prodávajícímu již obdržený dárkový poukaz, a to do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Kupující, který si vyžádal zaslání dárkového poukazu prostřednictvím e-mailové schránky podá písemnou žádost o odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím stejné e-mailové adresy, na kterou dárkový poukaz obdržel. Prodávající je povinen Kupujícímu navrátit celou částku hodnoty dárkového poukazu a to do 14 dnů od uskutečnění vrácení dárkového poukazu Prodávajícímu.
5.1.1. Vzorový formulář pro odstoupení do 14 dnů ke stažení zde.

5.2. Reklamaci služeb souvisejících se zakoupeným dárkovým poukazem lze uplatnit přímo u Prodávajícího na kontaktních údajích, uvedených na dárkovém poukazu dle reklamačního řádu Prodávajícího.

5.3. Dozor nad dodržováním povinností Prodávajícího vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad.

5.4. Případný spor mezi Prodávajícím a Kupujícím bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je Kupující Spotřebitelem a z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi ním a Prodávajícím spor, má Kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (coi.cz). Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

5.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 (https://www.evropskyspotrebitel.cz), je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

6. Uplatnění dárkového poukazu

6.1. Dárkový poukaz je přenositelný a lze jej uplatnit jednorázově a v plné výši hodnoty dárkového poukazu přímo u Prodávajícího služeb.

6.2. Kupující není oprávněn, jakkoliv zasahovat do grafické podoby dárkového poukazu, kopírovat jej, měnit obsah.

6.3. Dárkový poukaz má platnost v roce pro který je vystaven, tento rok je uvedený přímo na dárkovém poukaze. V případě neuplatnění dárkového poukazu ve stanovené lhůtě, poukaz propadá bez nároku na vrácení peněz.

6.4. Rezervace, storno podmínky, podmínky využití služeb nebo nákup zboží a způsob uplatnění dárkového poukazu určuje výhradně Prodávající služeb. Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu se řídí dle pokynů, které jsou uvedeny v nabídce dárkového poukazu v e-shopu webu www.czechdoglove.cz..

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví dárkového poukazu zaplacením celé jeho kupní ceny.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy vs@czechdoglove.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30. 11. 2023